петък, 9 март 2012 г.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

УС свиква общо събрание на членовете на Клуб по ловна стрелба “Пиргос”, което ще се проведе на 12.04.2012 г. в гр.Бургас, ул.”Кирил и Методий” №7, бистро “Кристал”, от 18, 00 часа, при следният дневен ред:

1. Доклад за дейността на клуба за 2011 г.

2. Финансов отчет на клуба за 2011 г.

3. Проектобюджет за 2012 г.

4. Промени в Устава на клуба.

5. Избор на нов Управителен съвет на клуба

6. Избор на нов контролен съвет на клуба.

7. Определяне размера на встъпителната и годишната имуществена вноска на членовете на клуба.

8. Разни.

При липса на кворум събранието ще се проведе на същата дата и място от 19 часа.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието да бъдат предоставени на разположение на всички клубни членове по адреса на управление на клуба в гр.Бургас, ул.”Трайко Китанчев” № 23, ет.1.

Няма коментари:

Публикуване на коментар